Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match)

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match) Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match) In the Champions League, Manchester City defeated Borussia Dortmund 2-1 in...
Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match)

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match)

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund (Highlights of the match) In the Champions League, Manchester City defeated Borussia Dortmund 2-1 in the match that fell 1-0. Manchester City and Borussia Dortmund…
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund man city vs dortmund